CANAL DE DENÚNCIES

EMPRESES ASSOCIADES

 • Multiòptiques S.Coop

Avui dia, comptar amb un canal de denúncies efectiu s'ha convertit en una pràctica essencial per a empreses i entitats, ja que no només compleix amb les normatives vigents i de compliment obligat per a certs tipus de subjectes, sinó que també enforteix la confiança interna, prevé i detecta conductes inapropiades, protegeix la reputació i els interessos de l'empresa i contribueix a fomentar una cultura de transparència i ètica empresarial.

Aquesta entitat, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, té implantat un Canal de Denúncies, que brinda als seus empleats, proveïdors, així com a qualsevol subjecte guardi relació, un mitjà segur i confidencial per reportar possibles conductes com ara:

 1. Qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea.
   
 2. Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

En qualsevol cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Els valors que regeixen el nostre Canal de Denúncies són:

 • Confidencialitat
 • Seguretat de la informació
 • Sistema de gestió adequat
 • Protecció a l'informant
 • Transparència en el procés
 • Potenciació d'Anonimat
 • Comunicació entre les parts del procés

Per accedir al canal de denúncies posem a la teva disposició el següent enllaç.

Anar a Canal de Denúncies

*PER PODER UTILITZAR I ACCEDIR A LA PLATAFORMA COM DENUNCIANT ANÒNIM O NO ANÒNIM, RECORDA INCLOURE EL NOM DE LA NOSTRA ENTITAT DE MANERA CORRECTA.

DOCUMENTACIÓ:

1. Codi Ètic i de Bones Pràctiques

2. Manual d'Utilització del Canal de Denúncies

3. Polítiques de Principis en Matèria d'Informació

4. Procediment de Gestió de les Informacions

5. Estatut del Denunciant

CANALES EXTERNS D'INFORMACIÓ:


A més del Canal Intern que disposa aquesta entitat, existeixen altres canals a què poden acudir tots aquells subjectes legitimats a presentar una comunicació a través de nostre de Canal de Denúncies.

 

 1. Canals estatals:

 1. Canals europeus